V-Mann-Eklat beim LKA Bayern

V-Leute LKA BKA Polizei Verfassungsschutz

V-Mann-Eklat beim LKA Bayern

 

Karikaturen-Archiv: 2017

 

Karikaturen-Archiv: 2016

 

Karikaturen-Archiv: 2015

 

Karikaturen-Archiv: 2014

 

Karikaturen-Archiv: 2013